na výstavku 2 trubky, žlutou, jež byla kdysi pluk. trubkou jednoho říšskoněm. pluku a ukořistěna byla při nástupu Brasilově na řece Stochodě koncem června v r. 1916 a stříbrnou s nadpisem: "Na pamjať za usmirenie Vengrij" [1] vzatou při dobytí Simbirska za bojů s bolševiky v r. 1918. Ze svých časopisů ukázala rota na výstavce jako svědky někdejšího života a nálady v rotě 2., 3., 4., č. Zrcadla vydávaného před zborovským nástupem, 1., 2., 3. a 4. nadokonč. čísla "Vlastní Silou" vydávaného v poli r. 1917 s žertovnou přílohou "Švanda Dudák". Cenný obsahem, svou úpravou a pěkným urovnáním fotografií, za kteroužto obětavou práci má rota děkovati dob. Richtru Miroslavovi. Mile působilo na výstavce rotné album (1. díl) obsahující různé obrázky z roty do jejího pobytu v Inžavíně. Svědectvím práce a zaměstnání některých dobr. řemeslníků ve volných chvílích jejich výrobky. Cena jejich je tím větší, uvážíme-li s jakými primitivními nástroji bylo jim pracovati. Sem přináležely dva okrouhlé zdobené náramky, zhotovené Jos. Slancem a Kar. Kadeřábkem v r. 1917 v Titkově a spínací dlouhý náramek vypracován Vojt. Turkem. Svým jemným zpracováním líbil se žíněný řetízek zhotovený rukou dobr. Holého. Ze šrapnelových patron zhotoveny byly v rotě mosazné hrnečky. Z kořisti vzaté bolš. byl na výstavce řetízek složený z hlaviček smrtí [2] - vzatých v Kazani a lžička kovová neumělou rukou rytinami zdobená - ukořistěná v Penze. Zde snad bylo by žádoucno, aby bylo na výstavce více předmětů z válečné kořisti. Bohužel nebylo možno více opatřiti. Značná část dobr. z roty odešla a tak nebylo možno si všech předmětů od nich vypůjčiti a pak za neustálých pochodů a měnícího se denně pobytu roty nebylo lze pomýšleti všechny památky s sebou bráti.

154

[1] - text v uvozovkách psán azbukou
[2] - význam slova odhadnut