z vlasti, poukazoval při tom na činy a zásluhy vojska a na hotovost jeho sloužiti i nadále ku zdaru č. sl. republiky a provolal třikráte "Na zdar" č. sl. republice a jejímu prvnímu presidentu Masarykovi. Jemu odpověděl srdečnými slovy F. V. Krejčí, děkoval vojsku za veškeru jeho práci, sdělil pozdravy z vlasti a účel svého poslání, načež ozdobil hruď gen. Syrového čsl. válečným křížem. Poté poselstvo opustilo své místo a odebralo se v průvodu hostí na tribunu. Jednotlivé pluky a části přichystaly se zatím k slavnostnímu pochodu, načež nastalo defilování před hostmi z vlasti a spojeneckými dlící i na tribuně. Když pluk přešel před poselstvem, seskupili se v hustě semknutých řadách pod sklonem cvičiště spolu s celou divisí, hrna se jako valící se voda z protržené hráze před tribunu, aby vyslechli poděkování delegace. Tento frontální nástup hustě semknuté celé divise, provedený na povel v takovém obdivuhodném pořádku, působil nepopsatelným dojmem. Po skončení vojen.slavnosti jednotlivé pluky v čele se svými hudbami vracely se do svých kasáren.

V odpoledních hodinách očekávala se v místnostech roty návštěva delegace, k níž dobrovolci s nedočkavostí se připravovali, bohužel poselstvo byvše jinde sdrženo anebo zaměstnáno nepřišlo.

28. VIII.

Dešťové počasí překazilo další pokračování slavnosti, jak bylo programem stanoveno. Cvičení odložilo se na druhý den. Rovněž určená prohlídka místností poselstvím se nekonala. Dne využito bylo k prohlídce plukovní výstavy, kterou dobrovolci roty navštívili v značném počtu.

Malý obraz o výstavce prvního pluku. - Pluk. výstavka umístěna byla v místnostech pluk. osvět. kroužku. Vchod do výstavky ozdoben byl zelení, nad dveřmi vlál č. sl. prapor. V předsíni na levé

151