odpoledne 2 roty 4. pluku, ozbrojené puškami a bombami, obsadily tiskárnu a hlavní místnosti Inf. osv. odboru M. V.

Po obsazení dostavil se k hlavnímu redaktoru, Č. D. kap. Holečkovi š. k. I. jízdního pluku Skála a prohlásil, že jménem sjezdu zabírají podnik ČSD do svých rukou. Když jsem o tom dostal telefonickou zprávu, přijel jsem do své kanceláře a informoval se podrobně o tom, co se stalo, vydal jsem tento rozkaz Inf. osvět. odboru M. V. č. 34:

Dne 13. června mezi 2. a 3. hod. odpol. 2 roty 4. pluku obsadily hlavní místnosti Inf. osv. odboru M. V. Následkem tohoto násilného činu další normální činnost odboru je znemožněna. Proto nařizuji náčelníkům jednotlivých částí, aby až do dalšího mého nařízení činnost v odvětvích jim podřízených zastavili. Rozkaz tento netýká se běžné činnosti hospodářské správy. Protestuji rozhodně proti tomuto násilnému činu a vkládám se sebe zodpovědnost za hmotné i mravní ztráty, které následkem toho utrpí č. sl. republika. Náčelníkům částí ukládám, aby pokud to je v jejich silách, starali se o zachování státního majetku jim svěřeného.

Týž den mezi 4. a 5. hod. večer dostavili se zástupci 1. pluku J. H. k š. k. Skálovi a vyzvali jej, aby i se svou části ihned opustil obsazená místa.

O 1/2 5 hodině se roty 4. pl. vzdálily a službu opět přejala strážní rota M. V.

Normální práce odboru započala v sobotu ráno v obvyklých hodinách.

Náčelník Inf. osv. odboru M. V. Dr Kudela v. r.

Správnost opisu stvrzuje: náčelník správní části prap. Josef Kopta.

14. VI.

V D. zveřejňují zprávy ze schůzí Národního shromáždění.

Příkaz gen. Syrového, aby části na trati se nepohybovaly samovolně.

16. VI.

K večeru přijel do Irkutska velitel všech spojeneckých vojsk v Rusku gen. Janin. Uvítaly jej 2 roty druhého praporu s hudbou.

17. VI.

V 9. hod. přijíždí gen. Janin, prohlíží pluk a udílí plukovnímu praporu Řád Sokola a bratřím od 2. a 3. praporu vyznamenání.

Janin řekl pluku: "Děkuji vám srdečně bratři za prohlídku. Jestli mně řekli, že 1. pluk je dobrý, tak řekli jen částečnou pravdu, protože pluk je výtečný. Děkuji srdečně. Nazdar!"

135