Večer odcházíme na oddych do Nových Sull. Přišel nás směniti druhý půlbatalion. Však i v N. Sullách ve špinavých barácích Mordvínů jsme klid neměli. Byla služba po vesnici a zástava na jejim konci.

Rozkaz plukovní z 30. X.: Úloha naše jest ochraňovati linii Sully - Troickoe. K tomu nařizuji: 2 rotám 1.praporu nacházeti se v Starých Sullách a vystavovati silné zástavy zvláště západně od vesnice, druhým dvěma rotám býti zálohou v Nových Sullách; vystavovati zástavy a udržovati časté spojení s prvním půlpraporem i štábem pluku. V případě nástupu rudých zadržeti tyto na linii zástav, 2. linii zádržky určuji na hřebenu na polovině cesty mezi vesnicemi N. a St. Sully, 3.linii hřeben vrchu vesnice Kupčeněva. Veliteli praporu i rot nařizuji, aby vypracovali si plán obrany na všech těchto liniích. Veliteli praporu naznačiti důstojníka s dvěma poddůstojníky od každé roty za účelem rekognoscirovky naznačených posic.

31. X.

Na frontě je zde nás od roty tak málo. Kde všichni jsou? Odešlo jich sice mnoho do roty pořadové, ke štábům a jinam, ale přece stav roty je po spisku 260, přítomných 158, přidělených 37, na cestách 38, v nemocnici 23, na ošetřovně 4. A zde v poli? 70!

2. XI.

Za ranní mlhy odcházíme znovu do St. Sull měniti 3 a 4 rotu. Dostali jsme od plukovníka pochvalu za hrdinný boj u Sull, kde praví, že jsme tím částečně smyli své provinění a položili tak základ k novým slavným dobám.

3. XI.

Nepřítel má nastupovati. Pozorují se přípravy. Za jitra odcházíme tedy nad vesnici na předem vytčenou linii, kde prohlubujeme okůpky. Zajat nepřátelský dělostřelecký pozorovatel a jiným dvěma jezdcům udělena rychlopalka "nohy", že divým letem do zadu div hlavy neztratily. Nastupovati se jim asi v hlavě rozleželo.

Soudní příloha k Věstníku č. 140.

Dulík Jan, střelec 2. roty 30. X. 1918 u vesnice St. Sully ze zbabělosti utekl s místa mu vykázaného na bojišti bez příčiny. Začátkem listopadu odvolávaje se na své přesvědčení vyslovil se vůči veliteli roty br. poručíku Novotnému, že už má všeho dosti, že se odkazuje od všech služeb. Odmítl nositi odznak českého vojáka s poznámkou, že nebude nositi odznak českého vola. Za tato provinění odsouzen na dobu 5 let k trestu žaláře, vyloučen

111